Azyly a útočiště – díl 1.: Mihintale – tisíce let staré útočiště pro zvířata

V dnešní době najdeme tisíce azylů, útočišť a rezervací, které zachraňují zvířata i přírodu. Jsou jedním z největších popudů lidské civilizace na ochranu přírody. Nejedná se však o snahy moderního člověka – první zvířecí útočiště bychom našli už před 2500 lety na malém ostrově Srí Lanka v Asii.

060611-mihintala-12-v.jpg

Přes dva tisíce let staré Mihintale je dodnes útočištěm pro divoká zvířata pod srílanským ministerstvem pro životní prostředí, přesto se nachází v docela zanedbaném stavu. Útočiště není vymezeno žádnými hranicemi a nejsou podnikána žádná opatření, která by chránila jeho biodiverzitu. Nicméně v roce 2006 se úřady rozhodly vrátit útočiště do jeho původního stavu v souvislosti s 2550. oslavami Buddhova narození.

060611-mihintala-12-iv.jpg

Buddhismus má silné spojení se stromy a prostředím, protože Buddha se narodil, dosáhl osvícení i zemřel ve stínu stromů. První z lekcí v ochraně zvířat a stromů přišla právě skrze Buddhovo učení. Ukázal důležitost ochrany všech živých bytostí a vysvětlil důležitost sázení stromů a lesů a z nich vyplývajících výhod.

Ve svých kázáních říkal, že lesy nás ke svému přežití nepotřebují, naopak, štědře nás obdarovávají. Lesy ochraňují všechny živé bytosti, nabízí stín i těm, kdo je kácí.

Mihintale ps.jpg

Proto můžeme Buddhu považovat za prvního ochránce přírody a proto je příhodné, že se oslava jeho narození soustředila na ochranu stromů a zvířat. Spojení mezi buddhismem a životním prostředím se ještě zesílilo s příchodem Arahata Mahindy Thera ve třetím století př. n. l.

Mihintale, umístěné 13 kilometrů od trosek velkého města Anuradhapura, bylo prohlášeno za útočiště pro divoká zvířata v roce 247 př. n. l. synem indického císaře Ašóky, Arahatem Mahindou. Mahinda byl buddhistický misionářský mnich a v den, kdy srílanský král Devanmpiya Tissa lovil jeleny v džunglích Mihintale v Anuradhapuře, doputoval na Srí Lanku. Mahinda krále zaskočil a kázal mu o tom, že všichni savci, ptáci a ostatní tvorové mají stejné právo žít v této zemi, kdekoliv chtějí. Země patří všem lidem a zvířatům. Král je jen správcem, ne majitelem země, řekl Mahinda. Mnichova slova krále skutečně ohromila a nejen, že pojal buddhismus za své náboženství, ale také se vzdal potěšení z lovu zvířat. Mahinda králi Devanampiya Tissa také poradil, aby určil Mihintale a k němu přilehlé plochy džungle jako útočiště pro divoká zvířata. Tak vzniklo první útočiště pro zvířata na světě.

Mihintale Sanctuary.jpg

Podle ředitele odboru biodiverzity ministerstva životního prostředí, dr. Gamini Gamage, potvrzují sellipi (kamenné nápisy) nalezené v Mihintale skutečnost, že král nařídil lidem, aby nezabíjeli zvířata a neničili stromy v této oblasti.

Vzhledem ke všem těmto skutečnostem, které prokazují, že tato oblast byla prohlášena za útočiště před více než 2200 lety a že dodnes nemáme žádné jiné záznamy o vzniku útočišť ve světě, můžeme si dovolit tvrdit, že Mihintale není jen nejstarším, ale především prvním svého druhu.

PC230658.JPG

Nicméně zákonná ochrana tohoto útočiště byla přiznána až 27. května 1938. V tento den byla útočiště v Anuradhapura a útočiště v Mihintale oficiálně uznána ministerstvem pro životní prostředí.

Útočiště v Anuradhapura sestává z 3500 hektarů. Jeho součástí byly i Mahamevna Uyana, posvátné město, Atamasthana a západní část Isurumuniya.

Nicméně dnes byla tato oblast urbanizována a na jejích pozemcích se objevilo mnoho budov. Dokonce i Mahamevna Uyana, kde zůstává pár stromů, dnes čelí mnoha hrozbám. Viharadhipathi, Ruwanveliseya, Pallegama Hemarathana Thera řekl: „Staré stromy na tomto pozemku umírají a není sázen dostatek nových. Přesto, že některé organizace provádí ceremoniály sázení, nepřiřazují lidi, kteří by se o ně starali. Během období Poson někteří lidé dokonce zapalují ohně u kořenů stromů, což také končí jejich odumíráním.“

Atamasthanadhipathi, Pallegama Sirinivasa Thera řekl: „Tato oblast patří prvnímu útočišti na světě. Nemusí existovat jiné místo stejně archeologicky důležité. Musíme se spojit s úřady a organizacemi ze soukromého sektoru, abychom vytvořili program, který tuto oblast ochrání.“

Environmentální znečištění této oblasti, obzvláště během období Poson, je enormní. Mahamevna Uyana, kterou tvoří mnoho stromů jako palu, weera, mara a esathu bo, je dnes královstvím dobytka a opic. Její záchova nemůže být provedena jen ministerstvy. V tomto ohledu je potřeba vytvořit zvláštní jednotku s vládní podporou.

Útočiště Mihintale je také součástí oblasti vymezené jako první azyl během třetího století př. n. l. Sestává z 999 hektarů. Zahrnuje všechny hory a kopce Mihintale, Kaludiya Pokuna, Mihindu Guhava, oblast Ambasthala a Amba Vanaya, které patří ministerstvu životního prostředí.

first-sanctuary

Podle studie provedené ministerstvem je biodiverzita této oblasti vysoká. Její součástí jsou stromy jako palu, weera, burutha, eben a milla a savci jako sloni, jeleni, sambarové a medvědi. Přesto, že je tato oblast chráněna zákonem, kvůli rozličným příčinám nejsou tyto ochranné prostředky řádně vynucovány. Nenajdete tu ani cedule označující tyto dvě oblasti jako první útočiště.

Dnes poskytovaná ochrana těchto útočišť je velmi nízká. V rámci těchto oblastí probíhají neschválené stavby a nelegální zábory půdy. Lov jelenů a sambarů v oblasti je podle obyvatel na obzvláště vysoké úrovni.

Mihintale Viharadhikari, Valahahenguna Weve Dhammarathana Thera říká: „Ochrana poskytovaná těmto oblastem není dostatečná. Není zde jediná hranice oblasti. Nikdo si jí po roky nevšímal. Zabíjení zvířat a vypalování lesů pokračují v nezmenšené míře. Úřady to nedokážou zastavit. Všichni bychom se měli spojit a zastavit toto ničení.“

W.A. Sarath, úředník stojící v čele oblasti Anuradhapura, řekl, že přesto, že jeho zaměstnanci neúnavně pracují na ochraně těchto útočišť, mnoho zákonných problémů vzniklo kvůli nejasným hranicím oblasti.

Jako řešení všech těchto problémů vytvořilo ministerstvo životního prostředí program na zachování těchto útočišť. Při oslavách 2550. roku od narození Buddhy byla oblast prohlášena za vysoce chráněnou zónu a byl zde postaven monument, který ji připomíná.